Аurelius Group придоби Hemswell-ЕКО Plastics

декември 27, 2014 от  
Публикувано в Новини

botЕвропейският  инвестиционен посредник, „Аurelius“, обяви придобиването на Hemswell, базираната  във Великобритания компания  ЕКО Plastics, която трябваше да се бори заради трудните пазарни условия. Финансови детайли по сделката не бяха оповестени.

Съгласно сделката,“ Aurelius Group“ ще извърши увеличение на капацитетите  съоръженията, в допълнение към предоставянето на финансова помощ за подкрепа на текущите операции на компанията. Групата ще се фокусира върху дългосрочното стратегическо развитие и устойчив растеж. Според експерти от бранша, придобиване на Еко Plastics от Аurelius ще вдигне дружеството до нови нива. Eco Plastics е един от британските водещите заводи за рециклиране на пластмаси от 2000 г. Въпреки това, той сега  преминава през труден етап от известно време насам.

ЕКО Plastics представлява  почти 35% от общия брой бутилки, събрани във Великобритания всяка година. Има капацитет да се справи със 150 000 тона смесени бутилки годишно. Съоръжението на  Hemswell произвежда 12 различни потоци от пластмаси, включително и за хранителни цели PET.

Увеличава се рециклирането на пластмаса в UK.

декември 27, 2014 от  
Публикувано в Новини

plastСпоред изследване на английски рециклиращи фирми на пластмаси  има надминаване на  историческата цел за рециклиране на 2,0 милиона тона пластмасови бутилки.

Според проучването, 1 218 308 тона пластмасови опаковки се консумират от домакинствата във Великобритания през 2013 г. От които са събрани 464 433 тона. Колекцията е по-висока с  5,5% в сравнение с предходната година. Пластмасовите  бутилки отчитат  325 945 тона, показва проучването. Събирането на пластмаси опаковка е в размер на 440 443 тона през 2012 г.

Нивата на  събиране на пластмасови  продукти се  увеличило  с 11% спрямо предходната година. Проучването показва, че 271 местни фирми се занимават със събирането.

Проучването е  поръчано и спонсорирано от RPC и Indorama Wellman. Това беше напълно подкрепено от местнатите Recycling консултативени комитети (LARAC) .RECOUP е водещ авторитет в областта на рециклирането на пластмаси, предоставя експертни познания и насоки за широк кръг от организации и членове по целия  свят. Основана през 1990 г., като организация с нестопанска цел  и е построена от мрежа от потребители.

Такси за лъжици,чинии и чаши от пластмаса

септември 2, 2014 от  
Публикувано в Новини

vil

Да се въведат допълнителни такси за трудни за рециклиране опаковки и продукти от пластмаса предлага министерството на околната среда. Това обаче ще увеличи крайната цена на стоките

Допълнителните плащания са част от мерките за намаляване на боклуците и увеличаване на рециклирането, заложени в проекта на Национален план за управление на отпадъците. Предстои той да бъде приет от правителството.

В плана се предлага да се плащат специални такси за продукти от пластмаса, които са средно основните замърсители на околната среда. За пример се дават пластмасовите вилици, лъжици, чаши и чинии. Сега такива такси има за по-тънките найлонови торбичи. Заради въвеждането им от няколко години пликове се продават, а не се дават безплатно на клиентите. В резултат на това от екоминистерството отчитат намаляване на потреблението им.

Всяко домакинство с контейнер за отпадъци

март 27, 2014 от  
Публикувано в Новини

otpadyciСпециално за жителите на кв. Горубляне ЕКОПАК България за първи път ще приложи и метода „от врата до врата“, който е предназначен за райони с ниско строителство. На всяко желаещо домакинство ще бъде предоставен собствен жълт контейнер (240 л) за събиране на пластмасови и метални опаковки. ЕКОПАК се ангажира безплатно за общината и домакинствата да събира пластмасовите и метални отпадъци от контейнера 2 пъти в месеца по установен график. Тези контейнери ще допълнят общата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Младост“, като на определени от общината места само в кв. Горубляне, ще бъдат разположени 10 тройки контейнери тип Иглу : син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, зелен – за стъкло. От домакинствата, които ще се включат в проекта, се очаква да използват жълтия контейнер единствено за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки, съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера. За успешното изпълнение на проекта беше разработена специална комуникационна кампания, в рамките на която на 21 март 2014 г. от 18.00 ч. се проведе Пролетен концерт в Народно Читалище “Васил Левски” с водещ известният актьор Краси Радков. По време на концерта, представители на ЕКОПАК България и на Район Младост на Столична община представиха проекта, както и многобройните награди, които очакват жителите на квартала, включили се в инициативата. Нашите цели са повишаване мотивацията и отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, опазване на околната среда и получаване на по-чист рециклируем отпадък.

PET опаковки…но все пак предпочитаме картонени

ноември 1, 2013 от  
Публикувано в Новини

ko

Последните проучвания на пазара отчитат ръст на РЕТ опаковките, но и предпочитания към картонените опа­ковки. Какво означава това?

Експерти сочат картонените опаковки като по-без­опасни за околната среда поради възможността за ре­циклирането им, а също и икономически по-голямата им ефективност в сравнение с РЕТ опаковките.

По данни на изследователския институт Euromonitor, Лондон, само за 3 години – от 2006 до 2009 г., производ­ството на РЕТ бутилки се е увеличило с 350 млрд. тона, или с 288 млрд. евро. Отчетеният 7% темп на растеж е показателен за популярността на РЕТ опаковките, особе­но по отношение на бутилките за напитки за еднократ­на употреба. Въпреки това проблемите, свързани със су­ровините, обработката и съхранението на ресурсите карат все по-голям брой производители да предпочитат картонените опаковки като по-икономични и устойчиво екологични.

Според поръчано от Tetra Pak проучване, проведено от Научния институт по търговия EHI, движението на картонените опаковки в големите вериги магазини ко­ства на търговците на дребно по-малко разходи, откол­кото това на РЕТ опаковките. След обстойно направен сравнителен анализ на всички етапи на работа – от по­лучаването на напитките, през разходите по складиране, амортизационните разходи и процесите на рециклиране на празните бутилки, се налага изводът, че картонени­те опаковки са най-изгодната алтернатива и достоен за­местител на РЕТ опаковките.

Оказва се, че рециклирането на PET опаковъчните ма­териали е скъпоструващ процес. Използваните PET бу­тилки за еднократна употреба се съхраняват в пласт­масови контейнери и се изпращат за обезвреждане или продължават да се съхраняват в специални складове. PET опаковките, които могат да бъдат използвани отново, изискват немалко инвестиции най-вече поради огромно­то многообразие от форми и размери на бутилките, ко­ето налага селективното им събиране. В същото време потребителите просто изхвърлят опаковката, без да я връщат за рециклиране.

За момента сред европейските страни Германия е мястото, където картонените опаковки се смятат за най-екологични и безопасни.

Друг, не по-малко важен фактор за определяне па­кетната цена на продуктите за търговците на дребно е броят на опаковките, които могат да бъдат поста­вени на палети. В това отношение поради правоъгълна­та си форма и по-малкото място за съхранение и транс­портиране печеливши отново са картонените опаковки.Според FKN – Германската асоциация по опаковане на течни продукти, при рециклирането на картонени опа­ковки се отделят 20% по-малко парникови газове, откол­кото при рециклирането на PET. Така през последните го­дини в резултат на използването на картон в атмосфера­та са били отделени 53 000 тона по-малко CО2. Отново в Германия за управление на отпадъците е въведена т.нар. Duales System – работеща система за събиране и рецикли­ране на опаковките с надпис „зелена точка“, която посте­пенно успява да се наложи и в други европейски страни. На практика това означава, че търговските дружества и производителите на опаковки, индикирани със зелена точ­ка, са в режим на сключен договор с Duales System, пора­ди което заплащат съответните такси, свързани със съ­бирането и сортирането на опаковките за рециклиране.

Най-високотехнологичното рециклиращо предприятие в света

март 29, 2013 от  
Публикувано в Новини

Превръщане на боклука в добър продукт

plast

Експертите смятат,че  това е най-високотехнологичното рециклиращо предприятие в света. Schwarzataler Kunststoff(SK)-Германия приема замърсени бутилки и филм, вече използвани от консуматорите,и ги рециклира в смеси,подходящи за части за автомобилната промишленост и др.приложения чрез един напълно автоматизиран процес.

SK  е предприятие,скрито дълбоко в приказната провинция на Еisfeld,Германия и е едно от най-големите в света предприятия за рециклиране на употребявани пластмаси.Ежедневно тя произвежда 120т.полиетиленов филм, 22т. РЕТ-бутилки и др.22т.бутилки от РЕНDЕдно по-старо предприятие в близкия Katzhuette смесва отпадък от използвани пластмаси.

SK е може би най-интегрираното предприятие  за рециклиране  в света,изградено да преработва едновременно гъвкави и твърди пластмаси.Съществуват по-големи технически напреднали предприятия,но  само за гъвкави,или  само за твърди пластмаси,но не и едновременно за двете.Още повече,крайния продукт от това предприятие включва гранулирани  полиетиленови смеси  в тъмносиво и черно,които съдържат гъвкав и твърд полиетилен в различни съотношения.

SK започва с балирани непочистени бутилки и филм и ги довежда до смеси,подходящи за авточасти и др.продукти,вкл.чисти РЕТ-люспи/мленки от бутилки/,прозрачни или оцветени,чисти мленки от PEHD,гранулиран PEHD и гранулирана смес от линеен полиетилен и полиетилен ниска плътност.

SK доставя рециклирани полиетиленови смеси за леене под налягане на автомобилни части.Нпр.някои смеси са с включен РР за директно смесване с дълговлакнест пълнител и леене под налягане на черни авточасти за Фолксваген и Ауди.Компанията за филми,наречена SK Folie e построила предприятие непосредствено до SK,за да преработва неговия рециклиран гранулат PELD.Други пазари са мебелната индустрия и производството на тръби.

Раждането на лидера

Плана за технологията и бизнеса на SK са дело на неговия починал основател Manfred Leibold,който е работил в областта на индустриалните отпадъци от години и бил известен със способността си да прави нещо от нищо.През 1991г. той купува една стара фабрика за опаковка на плодове в Katzhuette в бившата Източна Германия,запазвайки заварения персонал,въпреки че това са били селскостпански работници,без опит в преработката на пластмаси.Той пренасочва както предприятието,така и работниците към рециклиране и смесване на индустриални пластмасови отпадъци.Leibold имал намерение да разшири производството в Katzhuette,но разположението му между планините и реката не давало достатъчно пространство за разширяване.Така през 1997г. той изградил ново предприятие в Eisfeld за сортиране,смилане измиване и смесване на големи обеми употребявани пластмаси с площ около 40дка.Четири години по-късно,след честването на 10-тата годишнина на компанията,Leibold починал от сърдечен удар.

Helmar  Scheuring ,бизнесмен,купува компанията и продължава да я разширява и да инвестира в техника.Последната година производството е удвоено в резултат на подобрена ефективност,казва асистента Sasha Beker.

Подобренията започват от офисите и ефективността на ръководството до по-добро поддържане на машините и по-бързо движение на конвеерните ленти. Те се движат с около 2,8м./сек.Двете предприятия в Katzhuette и Eisfeld,съответно с 60 и 150 заети работят непрекъснато,като спират само на Коледа и Великден.

Предприятието в Eisfeld e едно от 75-те рециклиращи пластмаси,които получават пластмасови опаковки от програмата German Green Dot,управлявана от Duales Sistem Deutschland.Heinz Schnettler,технически мениджър в DSD в Кьолн казва,че предприятието в Eisfeld e технологично най-усъвършенствуваното предприятие в бранша.25-тонни автомобили пристигат в предприятието по график,разтоварвайки на всеки половин до един час.Пресортираните фолии или бутилки се приемат на бали или в големи чували.И двата вида отпадък идват преди всичко от материала на DSD “жълти торби”.DSD събира около 600хил.т./год. смесени пластмасови опаковки,включително твърди бутилки,стреч-фолио,хранителни опаковки,чували,кутии от кисело мляко и маргарин,разпенен полистирол,подноси за самообслужване и др.опаковки.

След това бутилките се сортират отново като 20-25% тегловни  се отстраняват като отпадък.Тази фракция включва всичко-от камък и метал до бутилки от ПВХ,полистирол и хартия.Всичко,което може ,се рециклира,казват от предприятието.Алуминия и другите метали се предават на местните търговци на метални отпадъци.Другите полимери-ПВХ,ПС и ПП се предават на други предприятия за рециклиране.

Всяко отделение на предприятието се чисти веднъж на денонощие в определен час.Оборудването се измива и обдухва,подовете се измиват и изстъргват.Всяка сутрин в 11ч. сортировъчното отделение спира работа за около 1 час и се почиства основно.Пода на мястото за разтоварване се изстъргва.За разлика от повечето предприятия,рециклиращи употребявани пластмаси,това не мирише.

Девет степени на разделяне

Автоматичната сепарация на SK е подобна по концепция на моделното предприятие  на DSD в Хановер,където смесените пластмасови опаковки се сепарират автоматично в 7 фракции полимери.Предприятието в Хановер използва оборудване за механично сепариране на мленки върху движещи се конвеирни ленти с възли за автоматично разпознаване на полимерите.Предприятието SK,което сортира само бутилки,е направило тази схема значително по-компактна.

Постъпващите бали сортирани бутилки се разопаковат и отиват първо в голямо вибриращо решето/триор/,или във въртящ се перфориран метален цилиндър с диаметър 2,5 и дължина 10м.,който сортира бутилките по размери от 50 до 200мм.

По-нататъшното сепариране се извършва автоматично чрез устройства за идентификация по вид и цвят на пластмасата/устройствата са от TiTech Visionsort-Oslo-Норвегия.Първите четири от общо осем устройства за сепариране на бутилките в SK  използват устройство TiTech Polysort A 2000 за разпознаване на смоли чрез близка инфрачервена спектроскопия.Първото устройство отстранява бутилките от HDPE от всички останали,второто-бутилките от PVC,третото-от PET и четвъртото-от PP.

Петото,шестото и седмото устройство разделят безцветните от оцветените РЕТ-бутилки с помощта на система,базирана на камера TiTech Color S0rt R 1400.Осмото устройство изнася всичко,което не е идентифицирано от предходните-преди всичко полистирол,разпенен полистирол и хартия.

След всяко сортиращо устройство отделения материал се издухва с редица от въздушни дюзи в контейнер сразмери приблизително като автомобилна цистерна.Когато контейнера е пълен,задната стена се отваря и разположен отдолу конвеер придвижва материала на друга лента,движеща се перпендикулярно зад всички осем контейнера и водеща до устройство за балиране.В едно исъщо време е отворен само един контейнер.Отделените РЕТ-бутилки се перфорират и смачкват,преди да бъдат балирани.

Балираните бутилки след това се претеглят,поставя им се бар-код и се складират до постъпване за следваща обработка.Има две паралелни еднакви рициклиращи линии-една за РЕТ и една за HDPE.В началото на всяка от тях има мелница,доктавена от STF Machine Anlagenbau GmbH.Смлените бутилки след това отиват във флотираща вана за разделяне по плътност и измиване,също доставена от STF.Чистите РЕТ-мленки се сушат и се изпращат за съхранение в силоз.

Бутилките от HDPE преминават през същата последователност от операции-смилане,сепариране по плътност,измиване и сушене.Чистите мленки се събират в силози,като някои сао за вътрешна употреба,а други се продават.

Почисване на сух и влажен филм/фолио/

Цеха за рециклиране на фолио преработва много по-голям обем и е организиран и излишни/в повече/мощности,така че да може да продължи да работи и в случаи на авария.Започва се със подаване до три бали наведнъж в  три  големи мелници посредством вилични повдигачи .Мелниците са доставени от Vecoplan Machinenfabrik G mbH.Мелничното отделение е изолирано със стени с оглед предпазване на останалата част от шума.

Следват сепариране по плътност във водни вани,сушене,механично отстраняване на залепнали частици и етикети,уплътняване,смесване/според случая/,гранулиране и опаковане.

SK е повлияло на съотношението на оползотворените чрез механично рециклиране и чрез изгаряне пластмаси в Германия,като оползотворените по двата метода пластмаси са се изравнили по количество.