Пластмасите отбелязват 3% ръст в производството

ноември 6, 2013 от  
Публикувано в Новини

1

Най-новите статистически данни, отбелязват близо 3 % ръст на  пластмасовото производство през 2012 година. Това е в съответствие с последните данни , оповестени от PlasticsEurope . Общата продукция се е увеличила от 280 метрични тона в 2012 до 288 метрични тона  през 2013 година.

Въпреки това, данните показват, че производството на пластмаса в Европа се  е понижило с 3% през 2012 г., поради спад в търсенето  на опаковките в  строителния и автомобилния сектор. Търговската асоциация очаква 2013 да бъде година на консолидация и търсенето да се увеличава  постепенно от 2014 г. нататък .

Степента на рециклиране и възстановяване през 2012 г. възлиза на 26.3% , по-висока от 4,9% спрямо предходната година . Цената за оползотворяване на енергията през годината  се  е повишила с 3.3 %, при 35.6% . Общият процент на възстановяване се е подобрил с 4% през 2011 година. Средният общ процент на възстановяване за 2012 г. е 61.9% . Темповете на рециклирането и оползотворяването на енергия от страна на европейските страни има забележителна промяна. Коефициентите на оползотворяване на Обединеното кралство е под 30% .

 

S+S системата за разделяне на полимери и метали

ноември 1, 2013 от  
Публикувано в Новини

eco S+S система за сортиране и отделяне на полезните фракции на висококачествени рецикли­рани материали без примеси, разрабо­тена от компанията S+S Separation and Sorting Technology GmbH.

Решенията на S+S системата за откриване и отделяне на примеси позволяват оптимално отделяне на полезните фракции и отделянето на замърсяванията от РЕТ потока. Из­ползването на съвременната високо­технологична система за сортиране позволява бързото обработване на голямо количество различни фракции от смесения поток. Това е важен еле­мент за икономическата ефектив­ност на процеса на преработка на РЕТ и основен фактор за икономията на нефт, а също и за намаляването на CO2 – небезизвестен факт е, че вся­ка преработена РЕТ бутилка се рав­нява на 25 г нефтен еквивалент. В ре­зултат от годишната преработка на 4,53 млн. тона РЕТ бутилки икономи­ята на нефт достига 3,7 млн. тона. По този начин дори екологично небла­гоприятните на пръв поглед опаков­ки за еднократна употреба, каквито са РЕТ опаковките, макар и да не мо­гат да се мерят със стъклените опа­ковки за многократна употреба, не отстъпват по отношение на своята екологична целесъобразност.

Що се отнася до S+S системата за разделяне на полимери и метали, тя се ползва успешно от над 80% от преработващите предприятия в Гер­мания и в над 60% от предприятията в Европа.

Разделянето на полимери с мно­госпектрални датчици се използва за определяне на примесите и вида на пластмасите. Устройствата за се­париране напълно автоматично от­страняват нежеланите пластмаси от РЕТ потока. Благодарение на от­делените по този начин PVC и PLA частици се запазва високото качест­во на преработения материал.

За разлика от обичайните метал­ни сепаратори, които могат да от­делят ограничени видове метали като например неръждаема стома­на, металните сепаратори с индук­тивни датчици надеждно премахват всички метали от смесените РЕТ по­тоци.

S+S сепараторът с лекота от­странява нежеланите фракции незави­симо от техния вид. Високоскорост­ните камери за визуален анализ позво­ляват на оптичните сензори за цвят напълно автоматично да разделят прозрачните от непрозрачните бу­тилки, както и да сортират нежелани­те цветове. Високата икономическа ефективност на системата и нейна­та екологичност правят S+S систе­мата предпочитана за ползване

За рециклирането на PET-материала

август 21, 2013 от  
Публикувано в Новини

Промишленост за рециклиране на РЕТ: 

petИма принципно два пътя за рециклиране на РЕТ: 1)Химическо рециклиране до първоначалните суровини – пречистени терефталова киселина или диметил терефталат  и етиленгликол,при което структурата на полимера се разрушава изцяло или до междинни продукти като бис-бета-хидрокси терефталат.  2)Механично рециклиране,при което свойствата на изходния полимер се запазват или се изменят(модифицират).

Химическото рециклиране на РЕТ става икономически ефективно само при работа с рециклиращи инсталации с висока производителност – повече от 50000 тона/год.Подобни линии могат да се видят(ако изобщо са възможни) само на места,където има много големи производители на полиестер.Няколко опита от индустриален мащаб да се основат такива предприятия за химическо  рециклиране на РЕТ бяха направени в миналото,но без особен успех.Дори обещаващото химическо рециклиране в Япония дълго време не се превърна в индустриален пробив.Двете съображения в това отношение са първо трудността да се намери устойчив и непрекъснат източник на отпадък от РЕТ бутилки в такива огромни количества на едно място и второ – постоянно нарастващите цени на събраните бутилки  и непостоянството на тези цени.Цените на балираните бутилки нарастнаха например между 2000 и 2008 год.  от 50 евро за тон до над 500 евро на тон през 2008 год.                                              Механичното рециклиране или директното циркулиране на РЕТ в полимерно състояние днес се прилага в най-различни варианти.Този вид процеси са типични за малки и средни предприятия.Вече може да се постигне стопанска ефективност с капацитет на предприятието от порядъка на 5000  до 20000 тона/год.В този случай са използваеми почти всички източници на материал за рециклиране.  Освен химическите замърсявяния и деструкцията,употребяваните изделия от РЕТ съдържат и механичви замърсявания,които са главната част от влошаващите качеството замърсявания при рециклирането.Рециклираните материали все повече се включват в производствения процес,който обаче е проектиран само за свежи(първични) материали.Ето защо ефективното сортиране,разделяне и почистване  става най-важно за постигане на високо качество на рециклирания полиестер.

Когато става дума за промишлеността за рециклиране на полиестер,се има предвид главно рециклирането на РЕТ бутилки,които всъщност се употребяват за опаковки за всички видове течности – вода,газирани безалкохолни напитки,сокове,бира,олио,сосове,миещи вещества,домакински химикали и т.н. Тези бутилки лесно се различават и отделят от отпадъка поради формата и вида си както при автоматично,така и при ръчно сортиране.Действуващата промишленост за рецеклиране на РЕТ има три главни сектора: 1)Събиране и разделяне на отпадъка – т.е. снабдяването(доставката на отпадък(суровината). 2)Производство на чисти мленки от бутилките. 3)Превръщане на мленките в краен продукт – т.е. преработване на мленките.

Междинния продукт от първия сектор е балиран отпадък от РЕТ бутилки със съдържание на РЕТ над 90%.В повечето случаи РЕТ бутилките се търгуват под формата на бали,но също така пресовани до размер приблизително на тухла и дори в насипно състояние.Предварително смлените бутилки също са често срещани.

Във втория сектор събраните бутилки се превръщат в чисти мленки.Този етап може да е повече или по-малко усложнен в зависимост от изискваното качество на мленките.

При третия сектор мленките се преработват до някакъв вид продукт като филм,бутилки,влакна,моновлакна,ленти или междинни продукти като гранули за по-нататъшно преработване или конструкционни (нпр.  стъклонапълнени) пластмаси.

Освен това външно рециклиране на полиестер,съществуват многобройни вътрешни процеси на рециклиране,където отпадъчната пластмаса не излиза на пазара,а отпадъка се употребява наново за същата продукция.По този начин например отпадъка от влакна директно се употребява повторно за производство на влакна,отпадъка от преформи – за производство на преформи  и отпадъка от филм – за производство на филм.

РЕЦИКЛИРАНЕ  НА  РЕТ   БУТИЛКИ:                                                                                                                                                                  

 Почистване и отстраняване на замърсяванията: 

Успеха на всяка концепция за рециклиране се крие в ефективното отстраняване на замърсяванията и примесите на правилното място повреме на преработката и в необходимата степен.

Най-общо се прилага следното: най-често срещаните чужди включения се отстраняват при преработката и колкото по прецизно е пълно е направено това,толкова    по-ефективен е целия процес.

Високата температура на омекване на РЕТ от порядъка на 280 град. Целзии  обяснява защо почти всички често срещани органични замърсявания като PVC,PLА,полиолефини,химически дървесен пулп,хартиени влакна,поливинилацетат,топящи се адхезиви ,оцветители,захар и протеини  се превръщат в оцветени продукти на разлагане,които на свой ред могат да предизвикат допълнителна деструкция на материала.Тогава броя на дефектите в полимерната верига нараства значително.Разликата в размера на частиците на замърсяванията е много голяма.Големите частици с размер от 60 до 1000 микрона,които са видими и лесни за филтриране ,са най-малкия  ”дявол”,тъй като общата им повърхност е относително малка и съответно скоростта на предизвиканата от тях деструкция е малка.Влиянието на микроскопичните частици,които(понеже са много на брой)  увеличават честотата на дефектите в полимера, е сравнително по-голямо.

Приказката  ”Което окото не може да види,то не натъжава сърцето”,все пак е много важна при много процеси на рециклиране.

Затова освен ефективното сортиране,отстраняването на видимите замърсяващи частици чрез филтриране на стопилката играе особена роля в случая.

Най-общо може да се каже,че превръщането на събраните бутилки в мленки има толкова варианти,колкото са различни потоците на отпадъка по състав и качество.От гледна точкана технологията няма единствен начин да се направи това.Има много машиностроителни компании,които предлагат оборудване  и части(за провеждане на този процес) и е трудно да се реши коя конструкция да се избере.

Независимо от това има общи принципи за тези процеси.В зависимост от състава и степента на замърсяване на постъпващия материал се прилагат най-общо следните етапи(стъпки)  на процеса:1)Отваряне на опаковките. 2)Сортиране и разделяне по цветове.Отделяне на др. полимери,особено РVС,чужди материали,отстраняване на филми,хартия,стъкло,пясък,пръст,камъни и метал.3)Предварително измиване без нарязване.Това може да е и комбинирано с предварителното измиване.5)Отстраняване на камъни,стъкло и метал.6)Продухване с въздух за отстраняване на фолио,хартия и етикети.7)Смилане – сухо и/или с вода.8)Отстраняване на полимерите с по-ниска плътност(в случая основно капачките,които са от полиетилен висока плътност)  на база разликата в плътностите.9)Горещо измиване.10)Каустично(разяждащо,алкално) измиване(Б.пр.:Вероятно се има предвид,че алкалния разтвор отмива мазнините).11)Алкално разяждане на повърхността,обработващо(подпомагащо?) вътрешния вискозитет и освобождаването от замърсявания.12)Изплакване.13)Изплакване с чиста вода.14)Сушене. 15)Продухване на мленките с въздух.16)Автоматично сортиране на мленките. 17)Обработка и рециклиране на технологичната вода.18)Контрол на качеството на мленките.

Замърсявания и дефекти на материала: Броя на възможните замърсявания и дефекти на материала,които се натрупват в полимерния материал,нараства непрекъснато – както при преработката,така и при употребата,като се има предвид нарастващато време на живот на изделията,нарастващия брой на различните видове потребления на изделията от РЕТ и повторното рециклиране.

Що се отнася до рециклираните РЕТ бутилки,упоменатите дефекти могат да се разпределят в следните групи:   а)реактивоспособните крайни полиестерни групи – ОН-   и СООН-   се трансформират в  ”мъртви”(нереактивоспособни)  крайни групи – винилестерни или  групи,образувани при дехидрогениране или декарбонизиране на на терефталовата киселина.Също така реакция на упоменатите по-горе две крайни полиестерни групи  с монофункционални продукти,получени в резултат на деструкцията на полимера като нпр. монокарбоксилни киселини или алкохоли.В резултат на това намалява реактивоспособността по време на ре-поликондензацията и се разширява разпределението на молекулното тегло(т.е увеличава се съдържанието на фракции с крайно ниско и крайно високо молекулно тегло,което се отразява негативно на физичните и експлоатационни характеристики.    b)Съотношението на крайните функционални   групи се измества по посока преобладаване на карбоксилните групи( – СООН),получени чрез термична и окислителна деструкция.В резултат намалява реактивоспособността, а  се увеличава скоростта на автокаталитичното киселинно разграждане по време на термична обработка в присъствие на влага. с) Нараства броя на полифункционалните макромолекули.Натрупват се   дефекти като гел-образувания и разклонения на макромолекулите с голяма дължина. d)  броя,концентрацията и разнообразието на не-полимероподобни чужди органични и неорганични вещества нараства.С всяко ново температурно натоварване,чуждите органични вещества ще реагират с полимера като резултата ще е допълнително разграждане.Това води до освобождоване на още поддържащи разграждането  и оцветяващи вешества. е)В присъствие на кислород и влага    на повърхността на изделието се образуват  хидроксидни и пероксидни групи.Този процес се ускорява от ултравиолетова светлина.При такова облъчване(което е част от слънчевата светлина)  хидроксилните и пероксидни групи са източник на кислородни радикали,които предизвикват окислителна деструкция.Деструкцията на хидропероксидите може да се предизвика по време на пърната термична обработка или по време на пластификацията като тоди процес може да бъде подтиснат  с добавки,нпр. атгиоксиданти.

Като се вземат предвид изброените по-горе химически дефекти и онечиствания,трябва да се цели модифициране(намаляване на отрицателното влияние)   на дадени  характеристики на полимера по време на процеса на рециклиране.Те се установяват с физични и химични лабораторни анализи и са следните:

1)Нарастване на крайните карбоксилни групи( -СООН).                                                                                                                                       2)Оцветяване(потъмняване).                                                                                                                                                                                                3)Помътняване(при прозрачните изделия).

4)Нарастване на съдържанието на олигомери.

5)Намаляване на филтруемостта.

6)Увеличаване на съдържанието на странични продукти като ацеталдехид,формалдехид.

7)Нарастване на екстрахируемите чужди включения.

8)Обезцветяване.

9)Намаляване на вътрешния вискозитет или на динамичния вискозитет.

10)Намаляване на температурата на кристализация и увеличаване на скоростта на кристализация.

11)Влошаване на механичните показатели като якост на опън,удължение при скъсване или модул на еластичност.

12)Разширяване на разпределението на молекулното тегло.

Рециклирането на РЕТ бутилки е стандартен индустриален процес,за който се предлага широко разнообразие от оборудване от много компании.                                                                                                                                                                           Примери за процеси на рециклиране на РЕТ: Процесите на рециклиране на РЕТ са почти толкова разнообразни,колкото и процесите на производство,основани на свежи гранули или стопилка.В зависимост от чистотата на рецеклирания материал  в наше време  полиестера може да бъде употребяван в повечето видове процеси на преработка, смесен със свеж полимер,а все по-често се употребява и 100%  рециклиран полимер.Има някои изключения,където се влага само 100% свеж полиестер.Това са биаксиално ориентиран филм,тънки филми,изделия със специално приложение като оптичен филм,вълна ,която се преде(изтегля)   при скорости над 6000 м/мин. или много тънки моновлакна.                           Ре-гранулиране на мленки от бутилки: Процеса има следните операции(етапи):превръщане на отпадъка от бутилки в мленки чрез сушене и кристализиране на мленките,пластициране(стопяване) и филтриране и гранулиране.Продукта представлява аморфен ре-гранулат  с вътрешен вискозитет от порядъка на 0,55 – 0,70 дл./гр. в зависимост от това колко пълно е било предхождащото регранулирането сушене на мленките.                                                                                                   Специфичните особености на материала са:съдържанието на ацеталдехид и олигомери в гранулите е ниско;вискозитета е намален в някаква степен гранулите са аморфни и трябва да се кристализират и изсушат преди по-нататъшна преработка.                                                             Преработват се до:                                                                                                                                                                                                                           – РЕТ филм за термоформоване.

– Добавка към свеж РЕТ.

– Биаксално ориентиран филм за опаковки.

– За производство на бутилки.

– Вълна за килими.

– Конструкционни пластмаси.

– Моновлакна.

– Опаковъчни ленти.

– Текстилни влакна.

Извършване на регранулиране(т.е.да не се остави суровината за преработка в състояние на мленки) означава допълнителен процес на преработка,който от една страна е енергоемък,изисква значителни средства и предизвиква термична деструкция.От друга страна гранулирането дава следните предимства:

– Интензивно филтруване на стопилката.

– Междинен контрол на качеството.

– Модификация чрез внасяне на добавки.

– Подбор на продукта и разделяне по качество.

– Уеднаквяване на качеството.

Стратегията за управление на отпадъците в България

юли 9, 2013 от  
Публикувано в Новини

otpadyci
Според новите европейски изисквания към депата за отпадъци – регионалните системи за управление на отпадъците, е необходимо да бъдат изградени серия от инсталации – за “зелени” отпадъци, за сепариране и рециклиране

Стратегията за управление на отпадъците в България
До края на 2013 г. трябва да бъде приет новият Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. Целите и мерките за тяхното постигане ще бъдат съобразени изцяло с изискванията на Рамковата директива за отпадъците, в която е зададена йерархията на управление на отпадъците. През следващия програмен период усилията ще се насочат към изграждане на необходимата инфраструктура, осигуряваща максимална степен на рециклиране на отпадъците с цел постигане на заложените цели от 50% за рециклиране и повторна употреба, както и целта за депониране на не повече от 35% от образуваните биоразградими отпадъци спрямо количествата от 1995 г.

Инсталациите в страната – над 30 за сепариране и 2 за механично-биологично третиране
Към момента в страната функционират 2 инсталации за механично-биологично третиране в Пловдив, с. Шишманци, изградена с публични средства, и в с. Езерово, община Белослав, изградена с частни инвестиции.
В регионите Монтана и Враца са изградени инсталации за сепариране на битовите отпадъци.
В Харманли предстои също да бъде въведена в експлоатация инсталация за сепариране.
На територията на Столичната община има 3 инсталации за сепариране и е в процес на изграждане инсталация за механично-биологично третиране.
Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки са изградили 29 инсталации за сепариране.

Как държавата насърчава разделното събиране
В Закона за управление на отпадъците е въведено задължително изискване за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общините на най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. От друга страна, кметовете са задължени за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители.
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки определя минималното обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Ефективното прилагане на системите за разделно събиране осигурява чистота на материалите и по-високи нива на рециклиране и оползотворяване.

Как държавата насърчава общините да преработват отпадъците, вместо да ги депонират
Законът за управление на отпадъците въвежда нови изисквания към управление на битовите отпадъци с цел намаляване количествата на депонираните отпадъци и насърчаване изграждане на съоръжения за предварително третиране. Постигането на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба не биха могли да бъдат постигнати без необходимата инфраструктура.
Когато се въведат в експлоатация новите регионални системи за управление на отпадъците, следва да бъдат намалени и количествата на депонираните отпадъци. В случаите, когато експлоатацията на регионалните съоръжения води до изпълнение на заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране, общините не дължат отчисления.

Общините протестират срещу прогресивната скала на увеличаване на таксата за депониране чрез бъдеща наредба
Размерът на отчисленията е съобразен с изискванията на Европейската комисия.
Наредбата е приета от Колегиума на Министерството на околната среда и водите, беше представена на обществен достъп и към момента се очаква съгласуването й от Министерството на финансите, след което ще бъде публикувана в Държавен вестник.
Целта на въведените отчисления при депониране на отпадъци е да се прилага йерархията при управление на отпадъците и количествата на депонираните отпадъци да са сведат до минимум, както и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци – (постигане на специфичните цели, поставени с европейските директиви, включително чл.11 на новата Рамкова директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви).

Концесионирането – една добра възможност?
Възлагането на концесия не е широко използван метод, предвид дългите срокове, които обвързват двете страни.
Практиката показва, че общините предпочитат да възлагат експлоатацията чрез обявяване на процедури по Закона за обществените поръчки, тъй като срокът за изпълнение на така възложени договори е до 5 години.
Друг начин на управление на депата е чрез общински предприятия.

Пластмасосфера – новата среда на обитаване в океаните

юли 3, 2013 от  
Публикувано в Новини

okean

Колонии микроби от различни видове бяха открити от учени върху частиците пластмаса, които замърсяват водите на океаните.Огромният им брой накара въпросните учени да започнат да говорят за обособяването на т.нар. „пластмасосфера“.

В специален материал, публикуван в списанието Environmental Science & Technology, изследователите наричат „пластмасосферата“ нова среда за обитаване, формирана в океана. След това откритие следват ред въпроси, свързани с бъдещето на околната среда, екосистемите на океаните и самите морски организми. В частност учените са заинтересовани от това, как появата на „пластмасосферата“ ще се отрази на околната среда и конкуренцията между микробите? Какви промени ще се случат в екосистемата на океаните като цяло и какво влияние тази нова среда ще окаже на повечето от обитателите на морското дъно?

Уловените с мрежи и анализирани пластмасови отпадъци, плаващи на повърхността на Атлантическия океан, са показали, че фрагментите са с размери не повече от 1 мм.

„За нас интерес е не само наименованието на откритите микроби. За нас е важно да разберем каква е тяхната функция в тази екосистема, как влияят на нея, както и да изясним окончателната съдба на малките частици пластмасови отпадъци в океаните“, казва Линда Амарал-Цетлър. „Попадат ли на дъното, или биват поглъщани от различните морски обитатели? И как тези частици въздействат отвътре на живите микроорганизми, в случай че всички те биват поглъщани?“

Учените предполагат, че микробите може би участват в разлагането на пластмасата, тъй като чрез микроскоп са били открити безброй малки драскотини и вдлъбнатини, които би могло да са дело на новооткритите микроорганизми.

Изгоряха 100 хил.тона пластмаса

юли 3, 2013 от  
Публикувано в Новини

fire

Смята се, че огънят е пламнал от китайски фенери, които стигнали до завода за рециклиране

 Овладян е големият пожар, обхванал 100 хил. т пластмаса в завод за рециклиране близо до британския град Бирмингам. Повече от 200 пожарникари бяха изпратени на мястото на инцидента. Трима от тях бяха откарани в болница.


Пожарът лумнал снощи от китайски фенер. На охранителни камери се видяло как фенерът прелита и пада в обекта, където подпалва бали с пластмаса.

Стълбовете от дим се издигаха на над 1800 м височина. Огънят, локализиран на площ от 90 хил. кв. м, беше в индустриална зона. Въпреки това хората, живеещи в близост, бяха предупредени да не отварят прозорците си.

По предварителни изчисления огънят е причинил щети за 6 млн. лири.

От международното летище в Бирмингам съобщиха, че няма засегнати полети.

Рециклирането и пластмасата

юни 19, 2013 от  
Публикувано в Новини

img_196091

Рециклирането  е един от основните методи за намаляване отпадъците в депата и редуциране замърсяването на околната среда. По данни на Европейската агенция за околна среда количеството на произведената пластмаса се е увеличило от 1.5 млн.тона през 1950 г. до 280 млн. тона през 2012 г.

Най-голям краен потребител на пластмаса е пакетиращата индустрия с 39.4%. От друга страна рециклирането може да осигури заетост и социално включване на много хора, отпаднали от образователната система, както и на такива, които нямат опит. От Асоциацията на компаниите, които се занимават с рециклиране на пластмаса в Европа, обобщават, че в преработката на пластмасови отпадъци за заети 30 хил. души в 1000 компании.

По данни на Европейската агенция за околна среда рециклирането създава повече работни позиции спрямо изгарянето на отпадъците и съхраняването им в депата. Статистиката на агенцията сочи, че в периода 2000-2007 г. в европейските държави заетостта, генерирана от преработката на материалите се е увеличила с 45%.

Европейската икономика генерира по 5 тона отпадъци на година, включително и опасни. Отделно за същия период всеки жител изхвърля по половин тон домакински отпадъци. Събраните пластмасови отпадъци през 2011 г. са 25.1 млн. тона, което е с 2.4 % повече от предходната година, сочи информацията на асоциацията.

Изкупни цени на пластмаса и хартия

май 16, 2013 от  
Публикувано в Новини

лева/ кг до 100 кг. над 100 кг.
велпапе 0,10 0,11
смесена хартия 0,12 0,13
пласт.тръби 0,30 0,35
битова пластмаса 0,50 0,55
авто-пластмаса 0,30 0,35
ПВЦ 0,25 0,30
найлон 0,45 0,50
стреч 0,45 0,50
цветен 0,25 0,30
мръсен 0,25 0,30
ПЕТ бутилки
прозрачни 0,40 0,45
цветни 0,25 0,30

Норвегия внася 800 хил.тона отпадъци на година

май 13, 2013 от  
Публикувано в Новини

Миналата година Норвегия е била принудена да внесе 800 000 тона отпадъци

Всеки голям град има проблем с боклука. Въпросът е, че обикновено се касае за прекалено много отпадъци, които милионите му жители произвеждат и невъзможността на градската управа да се справи с това. Норвежката столица Осло обаче има друг проблем, пише сп. “Обекти”, позовавайки се на PopSci.

Най-големият град в Скандинавската страна практикува разделно събиране на отпадъците (хранителни отпадъци, пластмаси и стъкло), които се отделят в различни цветни торбички, раздавани безплатно. Заводите за обработка на отпадъците разполагат с оптични сензори, които различават цвета на торбичките и след това ги изгарят, за да произведат енергия. Едва 4 процента от боклуците в Норвегия отиват в нормалните сметища.

Когато обаче тази система функционира безгрешно, също се получава проблем – страната няма достатъчно боклук. Миналата година Норвегия е била принудена да внесе 800 000 тона отпадъци, за да поддържа работата на заводите и да се справи с нуждата от преработена енергия. Към момента Скандинавските страни общо произвеждат 150 милиона тона отпадъци годишно, докато заводите им имат капацитета да обработват 700 милиона тона. Специално в столицата повече от половината училища се отопляват чрез изгорени отпадъци. Някои активисти пък се притесняват, че повишеното търсене на боклук може да накара хората да произвеждат повече отпадъци.

5 тона отпадъци срещу 5000 книги.

април 22, 2013 от  
Публикувано в Новини

smes

Площад “Славейков” се оказа най-претъпканото място в столицата вчера. Там 10 000 софиянци извиха дълга опашка, за да разменят свои пластмасови отпадъци за книги. Така само за четири часа бяха предадени над 5 тона отпадъци срещу 5000 книги.

Гражданите можеха да избират от 35 различни заглавия – криминални романи, биографиите на художниците Леонардо да Винчи, Микеланджело, специализирана литература за градинарство, детски книжки. Нестандартната инициатива, зад която се криеше рекламиране на рециклирането и разделното събиране на отпадъци, бе организирана от ЕКОПАК, книжарница “Orange” и фондация “Кредо Бонум”.

Раздадени бяха и 1000 броя списания “8″.

Безплатен талон за хартиена или електронна книга можеше да получи всеки, който във времето от 10 до 14 ч предаде поне 1 килограм пластмаса.

Хората, предали повече от 2 килограма получаваха допълнително талонче.
“В рамките на инициативата преминаха около 10 000 души, като са събрани над 5000 тона отпадъци, които бяха извозени с наши камиони до площадката за сепариране на гара Искър”, посочи пред “Труд” Моника Роменска от “Екопак”.

“Не сме очаквали толкова голям интерес. Много хора оставиха боклуците, без да искат книгата, за да не чакат на опашката. Книгите по едно време свършиха, хората на опашката обаче предадоха отпадъците си и получиха талони за получаване на електронни книги”, заяви пред “Труд” Симеон Василев от фондация “Кредо Бонум”.
“На опашката можеше да се види всичко – от пластмасови бутилки за вода през кофички от кисело мляко и бутилки от олио. Организаторите не приемаха пластмасови играчки и туби от горива, блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества”, разказа вчера пред “Труд” 19-годишният Александър.

След дългото чакане на опашката той взе талон за книгата на Джеймс Соул – “Wishpin – Тайната на успеха”. За събирането на отпадъците на площада бяха поставени жълти контейнери за разделно изхвърляне.

Огромна опашка се извиваше и пред самата книжарница “Оrange”, където хората с талончета търпеливо се редяха, за да получат избраното от тях заглавие. Организаторите са категорични, че инициативата им ще продължи и в бъдеще, като догодина ще обхване повече градове в страната.

« Предишна страницаСледваща страница »