Химическо почистване на шнековете

март 29, 2013, 07:58  

От Frank van Haste, главен мениджър,Novachem

po4

Производителите на изделия чрез екструзионно раздувно формоване/бласовоне/ често са скептични към химичните почистващи смеси /СРСs/ и имат право в известен смисъл.Твърде често тези продукти са продавани като “магически куршум” за решаване на сложните проблеми на преработката/на полимери/. Употребени неподходящо или по прахоснически начин,тези вещества неизменно стават трошливи,предизвиквайки повреди,които са още по-неприятни предвид значителната цена на тези продукти. Химическите почистващи елементи са най-добре приложими като един от елементите на широка стратегия за справяне с предизвикателствата,с които обикновено е свързано екструзионното раздувно формоване.Едно от тях е прехода от тъмен към светъл цвят/нпр.от синьо към бяло/,което често причинява поява на черти по бутилките или обезцветяване,което обикновено води до отнемащо време и обезкуражаващо разглобяване на машината. Втория проблем е разлагането и образуването на нагар,често наблюдавана при чувствителни към топлина материали като PVC.В допълнение някои възли,като например акумулиращите глави влошават работата си поради наличието в тях на “висящи”/”мъртви”-такива със забавено течене на стопилката/ области  и области с обратен поток. Тези проблеми са свързани обикновено с разглобяване на оборудването /нпр.главата/  или употреба на почистващи смоли или  механично почистващи смеси.Последните по принцип са напълнен с минерали полиетилен и са относително евтини.Те са така съставени,че да отнасят замърсяванията и съдържат абразиви,за да изтрият отлаганията от засегнатите повърхности.Механично почистващите смеси са подходящи за полимери за широко потребление в еднослойни структури /производство на еднослойни бутилки/ и  когато се използват главно машини за основна/първоначална/  преработка.Същото е в сила и за изделия от лесно деструктиращи материали,които нямат сложни форми и ъгли и променливи направления на потока на полимера. Екструзионното раздувно формоване предявява високи изисквания,когато става дума за смяна на цветове и материали и избягване на деструкцията при производство на бутилки с високи скорости.За полиетилен висока плътност и поливинилхлорид,предназначени за производство на бутилки се изисква висока устойчивост на формата на стопилката при изтиччане от главата,което води до много висок вискозитит на стопилката и склонност към образуване на отлагания по повърхностите.Още повече,че природата на процеса и разнообразието от форми на бутилките води до сложна геометрия на каналите за протичане на стопилката.При тези трудни условия химически почистващите състави често предлагат конкуриращи др.средства предимства. Акумулиращите глави са област,където се смята,че хим.почистващи агенти са особено ефективни за борба с цветните линии и черните точки/нагар/.

Преминаване от тъмен към светъл цвят. Химическите почистващи състави/ХПС/ са специално създадени материали,които генерират газове,котато са подложени на нагряване и налягане.Затова те могат да проникнат дълбоко в недостъпни места и фактически да преобразуват молекулната структура на замърсяванията.Когато са правилно употребени,те са ефективен инструмент в борбата със замърсяванията. Потенциалната възвращаемост от прилагането на ХПС е значителна,както по-долу е илюстрирано за голяма фирма,произвеждаща едно- и многослойни бутилки за фармацевтичната индустрия.Те работят с полиетилен висока плътност и найлон.Независимо от внимателното планиране на производството,на този производител му се налага да преминава от тъмен към светъл цвят средно три пъти в седмица,като при всяка смяна се губят около 6 часа.Като се има предвид стойността на 1 час машинно време,годишната стойност възлиза на 180000дол.С използване на ХПС този производител намалява средното време за смяна на цвета на 3 часа,постигайки 75000дол. чиста икономия,тъй като икономията от машинно време е 90000дол.,а стойността на използваните ХПС е 15000дол. Употребата на ХПС  се оценява най-добре чрез вземане предвид едновременно на разходите за производство и тези за почистване,отколкото да се гледат само разходите за почистващи материали,които обикновено са между 5 и 7 долара за либра/1 либра= 454гр./Грубо пресметнато количеството ХПС за дадена система за екструзионно раздувно формоване е от 1 до 1,5 пъти обема,необходим за запълване на машината от захранващия бункер до изхода на главата.Това се отнася за стандартно оборудване.За системи с акумулираща глава може да е необходим до 4 пъти повече материал. Първата стъпка при преминаване от тъмен към светъл цвят e да се изтласка навън намиращия се в системата материал като се употреби неоцветен материал/мленките са подходящи/,които имат приблизително същия вискозитет като изтласквания материал.След кратък период на изтласкване ,започва да излиза почти прозрачен материал.Може да има ограничени черти от предишния материал,свързано с поддържащите ребра на дорника или да има обезцветяване на спояващата линия. Забележка:Често срещана причина за отлагане на нагар са областите на свиване или разширяване на потока на стопилката в главата/често в ъглите,които се образуват/. Употребата на ХПС е най-ефективна, когато температурите на машината,която е била почистена,се повишават по време на разпространението на топлината.Температури от 480-500гр.Фаренхайт/249-260град.Целзии/са оптимални.При ччувствителни към нагряване полимери като нпр.РVС предварителното почистване е необходимо,за да е сигурно,че налепите са изцяло жтстранени преди включване на нагряването. Температурата при “висящите”/със застой в потока на стопилката зони/ следва да се увеличи,за да се интензифицира действието на ХПС.Ако в линията са включени няколко глави,препоръчително е външните нагреватели да са с около 50град.Фаренхайт/ок.28град.Целзии/по-висока  температура от вътрешните. Също така от решаващо значчение е почистващия материал да изпълва изцяло почистваните зони,тъй като това повишава ефективността на ХПС.Това означава всички канали да са пълни и всички отвори запушени.Често пъти има нужда от две почиствания,извършени по този начин,за да се постигне оптимален резултат.

Машините с акумулираща глава поставят допълнителни изисквания.Тези системи трябва да са на автоматичен режим до запълване изцяло на системата с ХПС.При акумулиращата глава цикъла трябва да се повтори неколкократно за постигане на пълно почистване.Температурата на акумулеращата глава трябва да се настрои с около 10 град. над нормалната,за да се подпомогне ХПС да проникне дълбоко във всяко замърсяване.

Борба с деструкцията

Деструкцията се появява по-често в области,където има застой на потока на стопилката -малки количества материал при това положение са подложени на по-голям престой в нагретите зони.Когато се касае за деструкция превантивните мерки са по-добри от лечението.

Действително, след като веднъж е отложено значително количество нагар в застойните зони или зоните с обратен поток,шансовете ХПС самостоятелно да реши проблема са ниски.По-добрата практика е вместо да се стига до прилагане на ХПС да се избягва/предостватява/деструкцията или да се минимизира злиянието.

Липсата на превантивни действия може да струва скъпо.Нпр.производител на 5-слойни бутилки с 4 акумулиращи глави може да загуби 16 раб.часа за разглобяване.Вместо това,с почистване при първите признаци на замърсяване,проблема се решава за 2.5часа,при ицползване на ХПС на стойнаст 175долара.

Инсталациите,които не работят на непрекъснат режим,предизвикват повече деструкция.Спирането и пускането наново подлага материала,останал в екструдера,на допълнителна деструкция.В такива случаи препоръчваме употреба на ХПС превантивно при всяко изключване.Даже при непрекъснат режим на работа е препоръчително периодично почистване с ХПС.

Обикновената причина за възникване на проблеми при употреба на ХПС е непълното следване на препоръките на доставчика.В повечето случаи се касае за незапълване на ъглите,неспазване на температурните настройки,на времетраенето на отделните стъпки и на количеството на употребеното ХПС.Това би трябвало да се избягва.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!