Рециклиране на PET-материал

март 19, 2014, 11:29  

botРециклирания РЕТ(полиетилен терефталат) е желан(търсен) вторичен ресурс.Той може да се рециклира напълно и може да се използва за производство на нови изделия в много области на индустрията като опаковки за детергенти(миещи в-ва),козметика,висококачествени килими,фолии,резервни части за автомобили,пълнеж за възглавници и тъкани.Многостранните му приложения в много индустрии го правят незаменим.

Процеса на рециклиране:

- Събиране – къде започва:

При изобилието от бутилки,мощности за рециклиране и потенциални крайни потребители,ключа за успешно рециклиране на РЕТ е у потребителите в целия свят.Само при тях може да бъде определен вида на пластмасата на бутилките(да се извърши идентифициране на полимера след употреба на изделието) и да се започне процеса на събиране.

Бутилките от РЕТ се идентифицират(разпознават) чрез идентификационен код,гравиран отстрани на дъното.В САЩ тези бутилки обикновено са прозрачни и безцветни или прозрачни(транспарентни) зелени имат идентификационен код „1″ и символ „РЕТЕ“.

В САЩ повече от 7000 общини осъществяват програми за събиране,като на потребителите се осигуряват контейнери за събиране и разделяне(сортиране) на стъкло,метал и пластмасови бутилки.В някои райони контейнерите се поставят на подходящи места и събраните малки количества се отнасят до там.Координаторите на рециклирането имат изискване капачките да са отстранени и бутилките да са измити(изплакнати) преди да бъдат поставени в контейнера за събиране.

Доказано е,че смесените системи са най-ефективни.При този метод потребителя(на отпадъка) поставя контейнерите с различните видове рециклируеми отпадъци в едно превозно средство и ги транспортира до Центъра за рециклиране.Там контейнерите се разпределят по видове отпадъци и се подготвят за продажба на съответните фирми(предприятия),занимаващи се с рециклиране.

За да е успешна една програма за събиране,потребителите трябва да са обучени и мотивирани, така че идентифицирането и събирането на различните видове отпадъци да се превърне в рутинна дейност.Повечето потребители разпознават лесно бутилките за безалкохолни напитки от РЕТ.Впрочем,използването на РЕТ бързо нараства и в други области като бутилки за вода,напитки,използвани при спорт,хранителни продукти,алкохолни напитки,домакински продукти и козметика.Съответно става жизнено важно потребителите да разбират и използват кодовете за идентифициране с оглед правилно сортиране на рециклируемите бутилки.Задължително е да има образователни(информационни) програми,за да бъдат потребителите правилно информирани и мотивирани.

Усилията за информиране(подготовка) на потребителите са ключов фактор за добро стопанисване и няколко организации(става дума за САЩ) в т.ч. NAPCOR,PETCORE,APREPET и PLASTIVIDA  са достигнали ниво да посрещнат това предизвикателство.Тези организации имат на разположение образователни(информационни) материали за разпространение в обществото.

- Почистване и разделяне(сепариране):

След като се съберат,контейнерите се насочват към местата за рециклиране,където преминават през мелници и се смилат до люспи(мленки).След това люспите преминават през сортиране и почистване като се отстраняват всички чужди частици като хартия,метал и пластмаси,различни от основната,която се рециклира.

След като е почистен съобразно с изискванията на пазара,рециклирания РЕТ се продава на производители,които го превръщат в различни полезни продукти като влакна за килими,ленти(вероятно се имат предвид тъкани ленти,които са с много висока якост),смеси за леене под налягане(има съобщения за смес от РЕТ и полиетилен за производство нпр. на палети) и бутилки за нехранителни стоки.

- Мощности за рециклиране:

В момента  действат около 36 компании,занимаващи се с рециклиране.Две трети от тях са в Северна Америка.

Тези предприятия имат технология за почистване и разделяне за преработка на употребените бутилки до мленки(люспи) за продажба на крайни потребители.Общия им капацитет е около 436 хил.тона при трисменна работа.Това е доказателство,че има наличен  капацитет,за да се отговори на нарастващото търсене на рециклиран РЕТ.

Производителя на рециклиран материал е жизнено важна връзка между събирането и крайните потребители,ползващи рециклиран РЕТ.Индустриалните асоциации също отреждат важна роля на връзката между общностите събиращи отпадък и пазара(пласмента) на рециклиран материал.

Използване на рециклирания РЕТ:

Около 3/4 от рециклирания РЕТ се използва за производство на изделия от рода на влакна за килими,ленти,облекло и геотекстил.Голяма част от останалото се екструдира до листове,предназначени за термоформоване(вакуумно формоване и др. технологии),ориентирани раздувни изделия за не-хранителни приложения или  се преработва  в смеси,предназначени за леене под налягане.

Химическия процес,по който се произвежда РЕТ, може да се върне в обратна посока(т.н деполимеризация).Към момента има два метода за деполимеризация с търговско значение – метанолиза и гликолиза.При тези процеси почистените мленки се подлагат на химична реакция(обработка)която ги превръща или в мономер или в първоначалната изходна суровина(от която е бил произведен мономера,който след това се полимеризира до РЕТ).Тези материали след това могат да се пречистят и последователно да се възстановят до „нов“ РЕТ за приложения при контакт с храни.

В някои страни рециклирания РЕТ се използва за опаковка на храни и напитки като се включва във вътрешния слой на трислоен „сандвич“ или като се подлага на специален процес на пречистване.

Изгаряне на РЕТ за производство на енергия:

Много общини  изпращат отпадъка в предприятия за изгаряне,като по този начин намаляват количеството на отпадъка,депозиран на сметища с до 90%.Както се каза по-рано,изгарянето за производство на енергия е около 17% от общото количество твърд отпадък,образуван в САЩ.

В Европа това количество е 30%,но в Швейцария то е 80%.Пластмасите отделят при изгаряне повече енергия в сравнение с другите материали в състава на отпадъците.

Депозиране на бутилките от РЕТ на сметища:

Въпреки че се рециклират все по-големи количества бутилки от РЕТ,а други се изгарят,някои неизбежно се оказват на сметищата.Какво се случва с тях?Всъщност нищо.Те съдържат не-отровни съставки,които могат да попаднат в подземните водоизточници,но не и да се разградят химически.Разкопки,проведени от професора по археология д-р William Rathje показват, че много от съдържащото се в сметищата,в т.ч. някои храни и хартия остават практически  непроменени в продължение на десетилетия.

Тъй като в съвременните сметища се разгражда само малка част от материалите,някои от тях фактически са хранилища за твърди отпадъци.Следователно сметищата просто се пълнят,с малко или никакво разграждане на депозираните материали.Обнадежващото е,че все по-малко бутилки ще отиват на сметищата.Тези,които попадат там,ще се натрошават до малки размери,като това,че са химически инертни,няма да оказва негативно влияние на състоянието на почвата.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!