Регионален център за управление на отпадъците

март 27, 2014, 15:42  

plastic-scrap

Обединение „Иринополис“ ДЗЗД с партньори Трейс Груп Холд, Водстрой 98, Инфраструктурно строителство и Енергоремонт строй подписа договор с община Стара Загора за изграждането на регионален център за управление на отпадъците. В проекта се предвижда изграждането на регионално депо, инсталации за сепариране и закрито компостиране, проектиране и изграждане на довеждаща/отвеждаща инфраструктура и изместване на захрахващ кабел 20 KV. Стойността на проекта, чийто срок на изпълнение е 15 месеца е 32.538 млн. лв.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!