Проекти за управление на отпадъците

юли 9, 2013, 12:03  

Аксаково: Избират изпълнител и надзор на РСУО в регион Варна
Все още не са приключили процедурите за изпълнител и надзор за регионална система за управление на отпадъците. Поръчката е разделена на два обекта – депо за неопасни отпадъци етап 1 със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура. Подобектът включва депо за инертни отпадъци – етап 1.
Общата стойност по ОПОС е 34=4 млн. лв.

Благоевград: проектът ще бъде финансиран от ПУДООС
Проектът за изграждане на депото за твърди отпадъци в с. Бучино се прехвърли към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Плановете са през 2014 г. да започне изграждането на съоръжението за община Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново. Проектът включва разширяване на съществуващото депо, изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъци – сепарираща система, площадка за компостиране и обходен път, по който да се движат само сметоизвозващи машини. Прогнозната стойност е 28.5 млн. лв.

Ботевград: първото завършено депо по “Околна среда” функционира, инсталация за рециклиране в строеж – по ПЧП
Първото регионално депо за битови отпадъци с пари от “Околна среда” от края на 2012 г. обслужва 56 хиляди души от общините Ботевград, Правец и Етрополе. Строителството стартира на 1 декември 2010 г. Проектът е за 17.5 млн. лв., от които по “Околна среда” – 14.5 млн. лв. Общата площ е 130 дка в землището на с. Трудовец. Проектът включва първа клетка на регионално депо за неопасни битови отпадъци. Главен изпълнител е обединение “Инфрастрой” – “Обществено строителство Агробилд”, “Енергоремонтстрой”,”Пътно поддържане” и “Пътища и съоръжения”.
Проектът за регионален център за рециклиране на отпадъци официално стартира на 13 октомври 2011 г. – ПЧП между общината и българско–чешката фирма “Франком” АД на стойност 2 253 306 лева. Новият завод ще рециклират 25 хил. т отпадъци годишно. След изграждането на инсталацията 80% от общото постъпило количество ще се насочва за рециклиране и преработка и само 20% ще отива на депото.

Бургас: Втори етап на регионалното депо 
На 24 юни започна изграждането на претоварна станция за отпадъци – Карнобат, втория компонент от регионалната система за управление на отпадъците. Тя ще бъде върху 7.9 дка на 4 км от Карнобат и включва съоръжение за компактиране и претоварване от 6000 до 10 000 т /г., техника за транспорт на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т /час, площадкова инфраструктура. Претоварната станция ще обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме Айтос и Руен. Това е вторият компонент от проекта за регион Бургас, която ще обслужва 210 населени места с над 400 000 души. В края на миналата година започна строителството на първата клетка на регионалното депо “Братово–запад”. Цялостният проект се финансира по ОПОС и е на обща стойност над 43 млн. лв.

Бяла: два консорциума в надпревара за изпълнението, предстоят ценовите оферти
Два консорциума искат инженеринга на регионална система на отпадъците за регион Борово – довеждаща инфраструктура, регионалната система за регион Борово (Бяла, обл. Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване. Предстои отваряне на ценовите предложения. Оферти са подали консорциум “Бяла 2013″ и ДЗЗД “Борово еко”, каза зам.-кметът на Бяла инж. Любомир Спиридонов, ръководител на проекта. В обхвата на поръчката освен изготвяне на работен проект се предвижда 3500 м водопровод, електроснабдяване и 1900 м довеждащ път, първа клетка от депото за неопасни отпадъци върху 16 060 кв.м, система за събиране на инфилтрата и за изгаряне на биогаз, инсталация за сепариране, за компостиране, и др. Прогнозната стойност е 15 749 381.33 лв. без ДДС.
Общата стойност е 23 223 662.05 лв. с финансиране по “Околна среда” от 22 054 200,71 лв. Участниците са общините Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака – Регионално сдружение за управление на отпадъците “Янтра – Лом 2008″.

Видин: строителството стартира през юли
В рамките на месеца ще стартират строителните дейности по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Изпълнител на инженеринга е ДЗЗД “Обединение Депо Видин” – “Главболгарстрой” с партньори “Аква темпус”, “ЦИЙРЛ консулт ЦТГмбХ”, Австрия, ЕТ “Арт дизайн – Манфред Валластер”. Договорът от началото на годината е на стойност почти 12 млн. без ДДС.
Проектът включва клетка 1 на новото депо, оборудване, инсталация за компостиране, съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци, рекултивация на съществуващото депо, доставка на съоръжения и материали, пускане в експлоатация и др. върху 221 ха до с. Жеглица на 13 км от Видин.
Строителен надзор и инженери по ФИДИК изпълнява “Рутекс” по договор за 254 895 лв. без ДДС.
Общият бюджет е 20 515 302 лв. Регионалната система ще обслужва общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

В. Търново: договорът с ОПОС пред подписване
До седмици ще внесем документите в ОПОС за договора, каза Зорница Кънчева, главен еколог в община Велико Търново. Три оферти са постъпили за изготвяне на идеен проект. Шест са офертите в оценка за надзор по поръчката за 1.28 млн. лв. без ДДС. Обектите в проекта са регионална система за управление на отпадъците и ще бъдат по ФИДИК Жълта книга за довеждаща инфраструктура – водопровод, колектор за дъждовни води, и др. по ФИДИК Червена книга. Шест са общините по проекта – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Депото ще се разположи на съседни терени на съществуващо депо на Велико Търново, в землището на с. Шереметя.

Габрово: строителството се изпълнява
Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в региона Габрово е в ход. Вече има почти завършена фаза от изпълнението на проекта. Изпълнител е обединение “Еко Гео Димас” с водещ партньор е “Екокем-Палвелу” ООД – част от финландския концерн “Екокем Груп”, познат като лидер на скандинавския пазар на услугата управление на отпадъците. В обединението са още “Геострой” АД и габровската “Димас” АД. Проектът е на  “ХПК България”, надзор и инженер е “Рутекс”.
Проектът за 26.235 млн. лв. без ДДС е върху 140 декара. Предвидена е реконструкция на клетката за депониране, площадка за открито компостиране и сепариране и др. Новото депо ще бъде оборудвано със съоръжение за обезвреждане на депонийния газ. За първи път в страната е планирано разделно събиране на отпадъчния поток в градските райони на “мокра” и “суха” фракция при източника на неговото образуване.

Добрич: договор за строителство на регионалното депо в с. Стожер
В средата на юни кметът на Добрич Детелина Николова и водещият партньор “Станилов” ЕООД подписаха договор за строителството на регионалното депо в с. Стожер за 15.4 млн. лв. Съоръжението е по проект по ОПОС на стойност 38.8 млн. лв. В регионалната система за управление на отпадъците е включено първа клетка на площ от 30 030 кв.м и капацитет 240 000 т/г., инсталация за сепариране 41 200 т/г., съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/г., съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци до 70 т/ч. и 15 000 т/г., склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци 255 т/г. Регионалната система ще обслужва общините Добрич, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево с експлоатация до 30 години.

Дупница: обществени обсъждания за депото край с. Джерман
През май в Джерман, Грамаде, Радловци и Кюстендил се проведоха обществени обсъждания за избора на площадка за регионално депо край с. Джерман. Съоръжението ще се използва от Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно. Стойността на проекта за регионално депо е около 28 млн. лв.

Луковит: строителството започва най-рано през август
Изграждането на регионалната система за отпадъците в Луковит може да започне най-рано през август, с ОПОС се договарят допълнителни 5 млн. лв., съобщи ръководителят на проекта Ивайло Иванов. Три оферти постъпиха в обществената поръчка за строителство – обединение “ЕРС – Трейс”, “ПСТ холдинг” и консорциум “Изграждане на РЦУО – Луковит”. Поръчката включва първа клетка на депото, приемна зона, център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на зелени отпадъци и др. Договорът ще бъде по ФИДИК. С дофинансирането прогнозната стойност става 13 млн. без ДДС при срок за изпълнение 605 дни.
Бенефициент на европейския проект е община Луковит с партньори Тетевен, Червен бряг, Роман, Ябланица. Площадката е източно от Луковит след квартал “Голия връх” от 448 473 кв.м. Цялата стойност на проекта е 16 448 738.09 лв.
Пред финал е довеждащата инфраструктура до регионалния център с изпълнител консорциум “Външни връзки РЦУО – регион Луковит” с водещ партньор “Валмекс”.
По проекта се очакват поръчки за претоварна станция в с. Гложене и за мобилно оборудване на регионалния център на стойност 1.036 млн. лв.

Левскидо 23 юли оферират за довеждаща инфраструктура
Община Никопол обяви поръчка за инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадката на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). До 23 юли е срокът за получаване на оферти. Поръчката включва работно проектиране и строителство на реконструкция и рехабилитация на път PVN 2122 в землищата на с. Санадиново и с. Петокладенци и авторски надзор. Общата дължина на участъците за рехабилитация е 6525 м, за реконструкция – 5840 м. Прогнозна стойност е 7.038 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е ноември 2014 г. Участниците трябва да са реализирали общ оборот 15 млн. лв. без ДДС и специализиран оборот 6 млн. лв. без ДДС за три години.
Шест консорциума са подали оферти в поръчката за строител, която беше временно спряна. Очаква се изпълнителят да бъде избран до края на юли.
Проектът е с бюджет 43 156 274 лв.Партньори са общините Левски, Свищов, Павликени, Белене.

Перник: консорциум “Кракра” изпълнява инженеринг на завод за преработка на отпадъците
Строителството на регионална система за управление на отпадъците в кв. “Тева” стартира преди месец. Проектът по “Околна среда” за 21.4 млн. лв. върху 20 декара включва регионално депо за неопасни отпадъци за 1 570 000 куб.м и завод за сепариране и компостиране за 170 населени места от общините Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън.
Консорциум “Трейс Кордеел Перник” изпълнява депото по договор за 8 031 570.43 лева без ДДС за девет месеца.
През изминалата седмица кметът Росица Янакиева подписа договор за инженеринг на завод за преработка на отпадъците с представители на консорциум “Кракра” на стойност 5 210 596 лв. без ДДС и срок за изпълнение 7 месеца.

Плевен: избрани са изпълнители за инженеринг и надзор 
Договорът за инженеринг е с ДЗЗД “РСУП – 2013″ – Пазарджик, “Строймонтаж” – Пазарджик, “Химремонтстрой”, “М-У-Т Унгария” и “Евроасфалт епито еш шолгалто” – Унгария. Поръчката включва сепарираща инсталация, инсталация за компостиране, център за предаване на опасни отпадъци, канализация за инфилтрат, довеждаща техническа инфраструктура и др. Заложената доставка на машини е с индикативна стойност 8 087 962.55 лв. и е към дейност строителство.
ДЗЗД “Рутекс – Ати” ще е консултант на регионалната система за отпадъци в Плевен по договор за 853 000 лв. без  ДДС.
Регионалният център за управление на отпадъци ще се разположи на 201.418 дка между селата Буковлък и Опанец, в близост до съществуващото депо. Общата стойност е 27 795 954 лв. Партньори са общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим.

Разлог: депо край с. Баня и Долно Драглище
От юли 2012 г. е подписан договор за финансиране с ОПОС с община Разлог за проект за 12.2 млн. лева с общините Банско, Белица и Якоруда. Ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за обслужване на депото. Ще бъдат закупени машини и съоръжения за експлоатация. Системата за управление на отпадъците ще бъде разположена на границата на землищата на селата Баня и Долно Драглище.

Стара Загора: избор на изпълнители на регионалната система
Все още не са приключили процедурите за изпълнители на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора на стойност 52 млн. лв. по ОП “Околна среда”. Основен бенефициент е община Стара Загора с партньори общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.
Проектът включва Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, и три претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово. За всички съоръжения има работни проекти.
До месец се очаква спечелилият в най-голямата поръчка за РЦУО – Стара Загора, на площадка в с. Ракитница. Предвидената стойност от 27 153 687 лв. включва СМР на първа клетка, център за рециклиране, пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за сепариране и закрито компостиране на смесени общински и “зелени” отпадъци.
За претоварните станции поръчките се провеждат от съответните общини.
Очаква се избора на строителния надзор на проекта.

Хасково: трима кандидати за регионалния център за отпадъци
До края на юли се очаква да приключи изборът на изпълнители на строителство, инвеститорски контрол и надзор и  техническа помощ за регионална система за управление на отпадъците на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. В откритата процедура за СМР с прогнозна стойност 18872247 лв. без ДДС оферти са подали три фирми и обединения.
154 хил. жители на трите общини ще бъдат обслужвани от регионалната система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 т, инсталация за компостиране на “зелени” отпадъци, пречиствателна станция, система за улавяне на биогаз и др.
Договорът по ОПОС за 29.3 млн. лв. беше подписан на 14 януари т.г.

Шумен: функционира модерно депо за неопасни отпадъци
От края на 2012 г. Шумен разполага с модерно депо за битови отпадъци край кв. Дивдядово. Депото бе изградено на два етапа и разполага с три клетки. Клетка 1 се експлоатира в момента. Клетка 2 е в средната част на депото и е разделена  на две с площ 28 дка и капацитет 210 232 куб.м и срок за запълване 5 години и 7 месеца. Клетка 3 е с площ 31 дка и капацитет 176 691 куб.м и със срок за запълване 4 г. и 8 месеца. Вторият етап от изграждането на депото се финансира от ПУДООС. В момента община Шумен разглежда варианти за изграждане на инсталации за сепариране на отпадъци, компостиране и др., включително и с ПЧП за постигане на целите, поставени от новия закон за управление на отпадъците.

Ямбол: обжалване бави строежа на клетка 1 
В средата на юни КЗК потвърди решението на община Ямбол за изпълнител на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол. Комисията не уважи жалбата на “Депо Ямбол 2013″ ДЗЗД – “Станилов” ЕООД, “Джи Пи Груп” ООД, “Интегрирани пътни системи” АД и “Гелак” ООД срещу спечелилия “Еко Ленд” ДЗЗД – “Водстрой 98″ АД и “Пътстрой-92″ АД. В момента тече 14-дневният срок пред ВАС.
Проектът – фаза 1 по ОПОС на стойност над 31 млн. лв., обхваща още Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа.
Реализацията на първата фаза предвижда клетка 1 за депониране и техническа инфраструктура, хидротехнически съоръжения за отвеждане на повърхностни, дъждовни и инфилтратни води и др.
В хода на строителството ще бъде обявена поръчка за рекултивация на старото сметище.

Коментари

2 коментара към “Проекти за управление на отпадъците”
  1. Благодаря ви за тази статия.Надявам се да ни пишете често и да ни информирате и кога ще завърши този ремонт или поне за кога е плануван.Определено място като Луковт имаше нужда от изграждането на регионалната система за отпадъците .Но като се замислкя, всяко едно населено място има нужда от подобна система.Дори се сещам за крайбрежната ни ивица и за всичките отпадни води къде отиват. Чудесно е че има толкова много проекти, дано всички малко по- малко да се сбъднат и да намалим замърсяването.

  2. Тази област ми е доста далечна, но винаги ми е интересно да науча и да прочета нещо ново, така общата култура ми се увеличава, а и в крайна сметка става дума за нашата страна. За нашите пари от данъци, така че е редно по един или друг начин да се следи къде отиват те.Силно впечатление ми направи в Шумен с тези неопасни отпадъци.Ако се замислим всеки един от нас колко отпадък хвърля, а ако успеем да го използваме отново за нещо, то щяхме да сме богати и да опазим околната среда, което е най важното.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!