Пластмаси – Сушене

март 27, 2013, 08:32  

sushПърво трябва да има разбиране  защо е необходимо да се сушат много от полимерите,който се ползват.Да се отстрани влагата от тях,да,но това не показва главното съображение – полимерите се сушат,за да не протече процес на разрушаване на полимерната верига,известно като хидролиза.Свойствата на полимерите се обуславят от това,че те са съствени от дълги преплетени вериги.При много хигроскопични(абсорбиращи влага) полимери като найлоните, полимерните вериги се накъсват ,ако се подложат на действието на влага.Влагата действува като ножици,които срязват дългите полимерни вериги.Колкото е по-дълга веригата,толкова свойствата са по-добри,а при по-къса верига – по лоши.Предизвиканото от влагата накъсване на веригите изменя също вискозитета на стопилката при преработката на полимера.

Неправилното сушене се отразява на качеството.Проверката дали е намалено молекулното тегло-т.е. дале молекулните вериги са по-къси-не отнема време и не е скъпо.Смятам,че то трябва да се проверява периодично,ако не се наблюдава вискозитета по време на производството.Изключително важно е чуствителните към влага хигроскопични полимери да се сушат правилно,така че да се получат очакваните резултати и процеса да е устойчив.Освен това изсушения  полимер трябва да се използва в рамките на 15 мин. преди да е поел достатъчно влага от въздуха и това да създава проблеми.

За  праввилно изсушаване на полимера е необходима  сушилна инсталация със съответна конструкция,която да работи изправно.Ето препоръчваните от мен спецификации да сушителна инсталация с  десикант(сушащо вещество)  с   две,три или четири легла.Това са най-често употребяваните видове сушилни инсталации.Тези спецификации са подходящи също и за сушителни инсталации с керамичен конус.Много от въпросите за хардуера ще подхождат и за вакуумни сушителни инсталации.Въпреки че те работят  по малко по-различен начин те са приложима възможност,тъй като работят с по-ниски температури,с което се отстранява заплахата,която би могъл да е кислорода за нагретия полимер.

1) Размер на сушилнята спрямо количеството необходим материал(в кг./час).Склонен съм да избера малко по-голяма сушилня в сравнение с вашета оценка.Полимера свързва водата и е необходимо достатъчно време на престой в сушилния силоз,за да може топлината да проникне във всички гранули.

2) Необходими са показания за следните температури:

а) Изход на сушилнята(след нагревателя),за да се види дали температурата е с достатъчна точност в границите на настроената температура.

б) При входа на въздуха в сушилния  силоз,за да е сигурно,че маркуча към силоза няма утечки или през него се губи твърде много топлина поради лоша изолация.Тази температура трябва да е настроена съгласно препоръчаната   от  доставчика на полимера температура на сушене.

в)При изхода на въздуха от сушилния силоз,за да е сигурно,че тази температура не е твърде ниска.Тя не би трябвало да е същата като температурата на вход на въздуха,но ако уплътнението на захранващото устройство е остаряло,то в линията може да се засмуче въздух от помещениеето,което ще доведе до отчитане на ниска температура.Най-общо аз приемам до 35 град. Целзии спад на температурата между входа и изхода на въздуха.

г)При входа на въздуха към леглото на десиканта(сушащото вещество).Обикновено на тази температура рядко се обръща внимание,но десикантите,особено молекулните сита,губят в значителна степен абсорбиращия си капацитет,когато са нагрети над 65 град. Целзии.Температурата на въздуха,постъпващ към десиканта,трябва да е под 65 град. Целзии.

е)Трябва да се наблюдава въздуха,регенериращ десиканта,за да се знае,че нагревателите работят при правилна температура.Трябва да има сигнализация,ако тази температура не е правилната – около 216 град. Целзии за молекулни сита и 175 град. Целзии за керамични конуси.

3)Специфицирайте и свържете правилно вода към “след-охладител”,ако ще използвате температура на сушене над 82 град. Целзии.

4)Проверете обема на въздуха,който ще циркулира в сушилнята.

5)Входящия въздух към сушилния силоз  трябва да е насочен към най-ниската точка на мястото,на което се намират гранулите.Въздуха ще поеме пътя на най-малкото съпротивление,т.е. нагоре.Въздуха често не циркулира през конуса на дъното на сушилния силоз.Затова е необходимо силоза да се дренира(продуха) преди да започне преработката(сушенето),а това не винаги е лесно.

6)Маркучите към сушилния силоз трябва да са изолирани,докато тези за връщане на въздуха не трябва да са изолирани.

7)Намотките на нагревателите за регенериране имат индикатор,измерващ съпротивлението в омове.Ако съпротивлението няма необходимите стойности,трябва да има сигнализация за проблем при регенерирането(на десиканта).

8)Превключването на десикантите от регенериране на сушене трябва да има механизъм за предотвратяване  горещи регенерирани легла(с десикант) да се включат в сушене преди преди това да са охладени.Това е проблем при сушилните с две легла: сушилните с три или четири легла обикновено имат станции за охлаждане.Чудесно би било да се уверим,че наскоро регенерирания десикант не е включен в производствения поток твърде рано.Регенерацията често протича при температури над 205 град. Целзии и горещото легло на десиканта става източник на краткотраен температурен пик,което предизвиква слепване на гранулите и задръства изхода на сушилния силоз.

9)Захранващия механизъм на сушилния силоз трябва да е закрепен шарнирно с едностъпков механизъм за затваряне.Всички уплътнения на врати,захранващи устройства и др. под. трябва да са от високо качество,устойчиви и самоуплътняващи се при контакт.

10)Всички филтри на сушилната инсталация или след охлаждащото устройство трябва да имат диференциален индикатор за налягане,който да показва кога е време за почистване на филтъра.

11)Контролера трябва да е опростен за управление и показанията му да се разчитат лесно.

12)Всички ъгли на конуса на сушилния силоз,разпределителя и т.н. трябва да са 60 градуса,за да се избегне тунелно течене,като се осигури масов(или бутален) поток.Ако има тунелен поток,полимера ще тече по-бързо през центъра на фунията(“дупка на плъх”),без достатъчно време на престой ,за да се изсуши правилно.Полимера,който е до отстрани ще стои там докато се изсуши,или се пресуши.

13)И накрая разчитане на точката на оросяване.Да си припомним.Ниска точка на оросяване е добре,но това не значи,че полимера е сух.То означава само,че въздуха(сушащия въздух) е сух и е в състояние да изсуши полимера.

14)Като последна бележка: Ако измервате съдържанието на влага,не се опитвайте да го направите по загуба на тегло.Трябва да се използват техники,които са специфични за влагата.Това включва Karl Fisher,диелектрични или др. подходящи за измерване на влага сензори.Когато полимера се нагрява,гранулите отделят и др. летливи вещества освен влага.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!